ISINGA BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Annick Delbare op reizendezandberg@skynet.be.

Verwerkingsdoeleinden
ISINGA BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, …). Voor een boeking hebben wij een aantal gegevens van u en uw medereizigers nodig. Dit zijn uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers en mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor uw boeking of aanvraag (oa. Verzekeringen, facturen, tickets, …)
Nieuwsbrief
Om onze nieuwsbrief te ontvangen, vragen wij u om uw mailadres. Dit wordt enkel gebruikt om u via email te informeren over aanbiedingen en acties van ‘Reizen de Zandberg’ en aanverwante producten en diensten. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kan u zich zelf eenvoudig uitschrijven via een ontvangen nieuwsbrief.
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de ISINGA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ISINGA BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van ISINGA BVBA. ISINGA BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: reizendezandberg@skynet.be
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)